ချင်းပြည်နယ် ဇိုမီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ ZFU/PDF Zoland ၏ xစ်သင်တန်း အပတ်စဉ်(၉) သင်တန်းဆင်းပွဲ ပြုလုပ် (ရုပ်/သံ)

ချင်းပြည်နယ် ဇိုမီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ ZFU/PDF Zoland ၏ xစ်သင်တန်း အပတ်စဉ်(၉) သင်တန်းဆင်းပွဲ ပြုလုပ် (ရုပ်/သံ)ချင်းပြည်နယ် ဇိုမီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ ZFU/PDF Zoland ၏ xစ်သင်တန်း အပတ်စဉ်(၉) သင်တန်းဆင်းပွဲ ပြုလုပ် (ရုပ်/သံ)ချင်းပြည်နယ် ဇိုမီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ ZFU/PDF Zoland ၏ xစ်သင်တန်း အပတ်စဉ်(၉) သင်တန်းဆင်းပွဲ ပြုလုပ် (ရုပ်/သံ)ချင်းပြည်နယ် ဇိုမီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ ZFU/PDF Zoland ၏ xစ်သင်တန်း အပတ်စဉ်(၉) သင်တန်းဆင်းပွဲ ပြုလုပ် (ရုပ်/သံ)ချင်းပြည်နယ် ဇိုမီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ ZFU/PDF Zoland ၏ xစ်သင်တန်း အပတ်စဉ်(၉) သင်တန်းဆင်းပွဲ ပြုလုပ် (ရုပ်/သံ)ချင်းပြည်နယ် ဇိုမီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ ZFU/PDF Zoland ၏ xစ်သင်တန်း အပတ်စဉ်(၉) သင်တန်းဆင်းပွဲ ပြုလုပ် (ရုပ်/သံ)ချင်းပြည်နယ် ဇိုမီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ ZFU/PDF Zoland ၏ xစ်သင်တန်း အပတ်စဉ်(၉) သင်တန်းဆင်းပွဲ ပြုလုပ် (ရုပ်/သံ)ချင်းပြည်နယ် ဇိုမီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ ZFU/PDF Zoland ၏ xစ်သင်တန်း အပတ်စဉ်(၉) သင်တန်းဆင်းပွဲ ပြုလုပ် (ရုပ်/သံ)ချင်းပြည်နယ် ဇိုမီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ ZFU/PDF Zoland ၏ xစ်သင်တန်း အပတ်စဉ်(၉) သင်တန်းဆင်းပွဲ ပြုလုပ် (ရုပ်/သံ)ချင်းပြည်နယ် ဇိုမီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ ZFU/PDF Zoland ၏ xစ်သင်တန်း အပတ်စဉ်(၉) သင်တန်းဆင်းပွဲ ပြုလုပ် (ရုပ်/သံ)ရုပ်သံကြည်ရန်👇👇👇

ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*